Rekisteriseloste

PROFESSIO FINLAND OY:N HENKILÖREKISTERIEN REKISTERISELOSTE

Henkilörekisterilain (471/87) 10 pykälän ja EU-tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

PROFESSIO FINLAND OY

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ

Jenni Laine

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ

Henkilörekisteri sisältää henkilö-, organisaatio- ja muita tietoja Professio Finland Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten (jäljempänä yhdessä ”Professio”) palveluiden kohderyhmiin kuuluvista sekä palveluita ostaneista ja käyttäneistä luonnollisista henkilöistä (”Henkilö(t)”).

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Profession ja Henkilön välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; Profession liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen ja markkinatutkimuksen suorittaminen; Profession ja sen asiakkaiden mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi. Henkilön henkilötietoja henkilörekisteristä voidaan käyttää yksin tai yhdessä Profession muiden henkilörekisterien tietojen kanssa.

KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Titteli
 • Osoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Ikä tai syntymävuosi
 • Sukupuoli
 • Matkapuhelinnumero tai puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Pikaviestiosoite
 • Erityisosaamisalue

Organisaatiotiedot

 • Organisaatio
 • Asema työpaikalla
 • Tehtäväalue organisaatiossa
 • Organisaation toimiala
 • Organisaation katuosoite, postiosoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Puhelinnumero tai matkapuhelinnumero työhön
 • Työsähköpostiosoite
 • Työpikaviestiosoite

Profession asiakkuus 

Personointitiedot

PALVELUN KÄYTTÖTIEDOT

 • Ostohistoria
 • Palvelun käyttöaika ja -tiheys
 • Istunnon pituus
 • Haetut Palvelun sivut

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan ja kerätään säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään puhelimitse, ilmoittautumislomakkeen kautta, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.
 • Palveluiden käytön yhteydessä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.
 • Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.
 • Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa rekisteröityneestä henkilöstä on tietoa saatavilla.
 • Asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta saatavat tiedot Profession ja muiden CorGroup -konsernin yhtiöiden palveluja käytettäessä
 • Kauppalehden Päättäjät – ja vaikuttajat tietokannasta
 • Terve Median asiakasrekisteristä

TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUS

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun, rekisteri@professio.fi.